ЧИТАЛНЯ

ЗА АНЕСТЕЗИЯТА - УПОЙКАТА

Преданестизиологичен период и преданастезиологични изследваня:

Преданестезиологичният период обхваща времето от поставяне на диагнозата до въвеждане в анестезия(упойка).Важни моменти през този период са:

  • Преданестезиологично изследване на пациента,което помага при преценката на риска и подбор на подходящия метод на анестезия.
  • Разработване на анестезиологичен план.
  • Подготовка на пациента.

Преданестезиологично изследванеОсобенно внимание се обръща на тези изследвания от които съдим за състоянието на сърце,черен дроб и бъбреци. Много важна част от анестезиологичното изследване е информацията, която собственикът предоставя на ветеринарният специалист:

  • Предхождащи заболявания, разгонване,бременност.
  • Провеждано ли е лечение със стероидни хормони,инсулин,антибиотици(най-вече неомицин,стрептомицин,гентамицин).
  • Алергични реакции.

При пациенти с висок анестезиологичен риск се налагат и допълнителни изследвания:

  • Електрокардиография (ЕКГ);
  • при пациенти със сърдечни и белодробни състояния;
  • Рентгенография-при тежки травми и констатирани изменения в ЕКГ;
  • Ехография.

Разработка на анестезиологичен планНа база на възраста на животното,физическото състояние,тежеста на заболяването ако има такова и резултатите от допълнителните изследавния се преценява анестезиологичният риск.При хирургическа интервенция с продължителност над 30-40 минути се изисква сигурен метод за анестезия(инхалационна анестезия) и сигурни средства.При едри животни, силно замускулени, новородени,стари и обезводнени животни и животни с влошено общо състояние се налага занижаване на анестезиологичните дози.

Подготовка на пациента:

При здрави животни се прилага 8-12 часова гладна диета. При едри животни този период може да се удължи до 24 часа.При възрастни и много млади тази диета не се спазва ,защото по този начин може да се увеличи анестезиологичният риск.Два часа преди анестезия се прекратява приема на вода ,като изключение отново правят възрастните животни ,които много често страдат от хроничен нефрит.
Катетеризацията на вена (поставяне на абокат) е важен момент особенно при спешни състояния.